دریای سخن – نگارش 2.5.0

در نگارش 2.5.0 دریای سخن با ویژگی‌های جدید زیر منتشر شد: امکان دریافت خوانش‌های اشعار یک شاعر خاصامکان دریافت خوانش‌های مجموعه اشعار دلخواهقابلیت پخش خوانش‌ها قبل از دریافتقابلیت انتخاب چندین…

ادامه خواندن دریای سخن – نگارش 2.5.0